Kontakt:

Facebook:

Aktuality

Srdečne vás pozývame na odpustovú slávnosť

Narodenia Panny Márie v Nižnej Hutke

dňa 10.9.2023 o 10.30 hod.

    

  

  

   

 Kontakt: 0907 909 358 a 0919 266 800 

 


  

25. výročie ZŠ s MŠ sv. Marka Križina v Košiciach - Krásnej

 Základná škola s materskou školou zahŕňa organizačné zložky:

 

•       Základná škola

•       Materská škola

•       Školský klub detí

•       Centrum voľného času

•       Školská jedáleň

 

V súčasnosti navštevuje základnú školu 180 žiakov, materskú školu 60 detí. Výchovu a vzdelávanie v ZŠ s MŠ zabezpečuje 25 pedagógov.

Škola poskytuje výchovu a vzdelávanie v katolíckom duchu rešpektujúc slobodu vierovyznania. Vedie žiakov k osvojeniu si a uplatňovaniu morálnych princípov. Menší počet žiakov umožňuje vytváranie pozitívnej rodinnej klímy na pôde školy i medzi školou a rodičmi.

 

Škola sa snaží o neustále napredovanie. Postupne sa realizuje obnova a modernizácia priestorov. Vo vyučovaní sa uplatňujú inovatívne metódy s využitím didaktickej techniky, moderných učebných pomôcok, výukového softvéru, knižného fondu pre anglický jazyk.

Popri vyučovaní sa organizuje množstvo športových, umeleckých, zábavných i duchovných podujatí.

Žiaci navštevujú lyžiarsky a plavecký výcvik, školu v prírode, exkurzie, výlety, púte ...

 

Pri ZŠ s MŠ vzniklo občianske združenie KRIŽINČATÁ, ktorého cieľom je podpora rozvoja vzdelávania, výchovy, duchovného rastu a tvorivosti žiakov.

Príležitosť rozvíjať svoje záujmy a zmysluplne tráviť voľný čas majú žiaci v Centre voľného času prostredníctvom krúžkov:

Moderná hudba, Moderný tanec, Literárno-dramatický krúžok, MatSlo, Zborový spev, Športový krúžok, Tvorivá dielňa, Ručné práce, Malý a Mladý kuchtík.

Život školy a tvorbu našich žiakov prezentuje časopis Križinčan a vysielanie rádia Marko.

Žiaci našej školy sa pravidelne zapájajú a dosahujú úspech na okresných a krajských kolách vedomostných, umeleckých a športových súťaží.

 

Škola je spoločenstvom, ktoré zohráva veľmi dôležitú úlohu pri formovaní mladého človeka. Preto sa naša škola usiluje poskytnúť žiakom také vzdelanie a výchovu, aby boli čo najlepšie pripravení nielen pre svoje budúce uplatnenie, ale v prvom rade pre život, ako čestní, zodpovední a morálne silní občania a kresťania.

Zoznam noviniek

Božie Telo
p. Michal Lacko
Advent 2019
Dušičky
Nižná Hutka - odpust
Relikvie sv. košických mučeníkov
Benefičná noc v Krásnej
20 rokov folklórnej skupina Krasňanka
Organový koncert
875. výročie prvej písomnej zmienky Krásnej a odpust sv. Cyrila a Metoda
Národný týždeň manželstva 2018
II. farský rodinný ples
Duchovná obnova ružencového bratstva v Nižnej Hutke
Výročie požehnania kostola v Nižnej Hutke
Vianočný koncert
105. rokov obnoveného ružencového bratstva v Krásnej
Organový podvečer
Odpustová slávnosť sv. Cyrila a Metoda
Sviatosť birmovania
25. výročie ZŠ s MŠ sv. Marka Križina v Košiciach - Krásnej
Krížová cesta na Veľký piatok po uliciach Krásnej
Pôstna polievka
Národný týždeň manželstva
Farský ples rodín
Trojkráľový hudobný večer
Futbalový turnaj
20. výročie posviacky chrámu vo Vyšnej Hutke

Aktuality TK KBS:

Návštevnosť: