Kontakt:

Facebook:

Birmovanci

MODLITBY

OTÁZKY

Termín birmovky :

Čo sa žiada od birmovanca na úvod a cez celý kurz prípravy?

Zachovať alebo vzbudiť v sebe vaše osobné chcem. Chcem tu byť, chcem viac spoznávať Ježiša, chcem sa o Ňom viac dozvedieť, chcem byť s Ním... Chcem byť s Ním. A práve toto – chcem byť s Ním robí z nás skutočných Ježišových učeníkov, kresťanov. Takže zachovajte alebo budujte si ochotu, dobrú vôľu, to vaše chcem – také veľké či malé ako je – a ostatné budeme spoločne zveľaďovať, prehlbovať.


Podmienky absolvovania:

Poctivá dochádzka – neprítomnosť doložiť písomným ospravedlnením od rodiča

Ústna skúška z otázok

Skúška z modlitieb

Stretnutia budú každý piatok: o 18:00. Začneme sv. omšou. Pred omšou sa birmovanci zídu v skupinách pred kostolom najneskôr do 17:45 a potom spoločne obsadia predné lavice. Po sv. omši budú stretnutia v kaštieli. Neprítomnosť na sv. omši bez závažného dôvodu sa bude rátať ako neprítomnosť na celom stretnutí. Kto vymešká viac ako tri stretnutia bez ospravedlnenia od rodiča, bude z prípravy vylúčený. Keďže prítomnosť birmovanca je znakom záujmu, z toho vyplýva, že neprítomnosť je znakom nezáujmu. A k birmovaniu nikoho nechceme ani nebudeme nútiť.


Služby

K stretnutiam a aktívnej účasti patria aj rôzne služby pri sv. omši. Čo sa týka birmovancov, je to služba lektora – prednes čítania na sv. omši a prednes prosieb. Pre chlapcov je služba navyše –  miništrovanie. Na každej omši budú miništrovať dvaja chlapci. Tí, ktorí budú mať určenú službu, budú 15 min. pred omšou v sakristii kostola. Dajte si na tom záležať!

Pokiaľ sa niekto nebude môcť dostaviť a vykonať určenú službu, nájde si podmienečne náhradu.


Informácie

Na Facebooku je stránka „Birmovanci-Krásna“, kde sa budú pridávať rôzne informácie. Taktiež na farskej stránke „farnostkrasna.sk“ v sekcii Birmovanie nájdete aktuálne info.

 

 

__________________________________________________

Podmienky, ktoré má spĺňať birmovný rodič:

Kánon 847 CIC (Kódex kánonického/cirkevného práva) hovorí: Aby niekto mohol byť birmovným rodičom je potrebné:

1. aby ho určil sám birmovanec alebo jeho rodičia;

2. aby zavŕšil 16. rok života;

3. aby bol katolík, pobirmovaný, ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol  život  primeraný  viere  a  úlohe,  ktorú má prijať;

4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, nesmie byť rozvedený,  nesobášený  v  kostole,  nesmie  žiť vo voľnom zväzku (ako druh a družka) ...; - netýka sa to rozvedených s povolením pristupovať k sviatostiam

5. birmovný rodič nesmie byť otec alebo matka birmovanca;

6. môže byť jeden z krstných rodičov.

____________________________________________________________________________

Birmovné meno

Skôr ako pristúpim na birmovku je potrebné, aby som si vybral birmovného patróna. Je to niekto zo zoznamu svätých alebo blahoslavených, ktorého poznám a je pre mňa vzorom kresťanského života. Tento svätec sa od  mojej birmovky stane už nielen mojim vzorom, ale tiež mojim priateľom v nebi.

Platia zásady:

1. birmovné meno si nedám podľa svojich príbuzných alebo kamarátov, ale volím si ho spomedzi svätých;

2. svojho birmovného patróna si nevolím na základe toho, že sa mi páči jeho meno, ale preto, že si beriem poučenie z jeho života;

3. vo voľbe birmovného patróna musím byť slobodný, nik ma nemôže nútiť ani obmedzovať v tom, koho si vyvolím;

4. skôr ako sa definitívne rozhodnem pre niektorého svätého patróna, prečítam si jeho životopis;

5. ide o iného svätca ako je môj krstný patrón.

 


Aktuality TK KBS:

Návštevnosť: